دفتر مرکزی

نشانی Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sk.No:1 Nida Kule İş Merkezi Kat:7 No:715  Kadıköy/İstanbul تلفن 02164688809 فکس 02164688801 Hojjat Mahmoudzadeh حجت محمودزاده مدیر عامل hojjat@darteglobe.com   Tannaz Taghizadeh طناز تقی زاده مسیول دفتر مرکزی، معمار 02164688809 info@darteglobe.com Serkan Kartal سرکان کارتال مدیر فروش و تجارت خارجی serkan@darteglobe.com   ...


ارتباط مستقیم