نشانی
Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sk.No:1 Nida Kule İş Merkezi Kat:7 No:715 
Kadıköy/İstanbul

تلفن
02164688809

فکس
02164688801

ارتباط مستقیم