ترکیه و چین دارای روابط دوستانه تاریخی هستند. این دو کشور در انتهای غرب و شرقی جاده تاریخی ابریشم روابط تجاری با ریشه تاریخی دارند. هزینه تولید محصولات در چین ارزان است و بنابراین چین و ترکیه رابطه تجاری خود را بهبود داده اند.

 ما به عنوان شرکت دارته، از طریق دفتر گوانجو به مشتریان ترکیه ای و چینی در چارچوب قوانین تجاری جاری در دو کشور، فرصتهای کاری ایجاد میکنیم.ما در بسیاری از خدمات داخلی در چین مانند تحقیقات بازار، کنترل کیفیت محصولات، خدمات حمل و نقل  و بنادر خدمات ارائه میکنیم. 

ارتباط مستقیم